Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Minetek Pty Ltd

1. Definities

1.1 “Acceptatie” heeft de betekenis zoals gegeven in artikel 2.3.

1.2 "Goedkeuring" betekent elke toestemming, goedkeuring, bestelling, certificaat van autorisatie van, of registratie, verklaring of indiening bij, of vergunning van, of kennisgeving aan, een Autoriteit vereist door de toepasselijke wetgeving.

1.3 "Australische normen" verwijst naar gepubliceerde documenten met specificaties en procedures die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat producten, diensten en systemen veilig en betrouwbaar zijn en consistent presteren zoals ze bedoeld zijn.

1.4 "Autoriteit" betekent elke relevante administratieve, gerechtelijke, uitvoerende, wetgevende of andere overheidsinstantie, afdeling, agentschap, commissie, raad, bureau of rechtbank, en alle andere regelgevende of zelfregulerende organisaties, in elk land of rechtsgebied.

1.5 "Koper" betekent elke koper van Goederen en/of Diensten van Minetek of een persoon die handelt namens en met de autoriteit van de Koper.

1.6 "Gevolgschade" betekent enige gevolgschade, indirecte, afstandelijke of onvoorzienbare schade, inclusief maar niet beperkt tot; verlies van winst of inkomsten, verlies van gebruik, economisch of financieel verlies, productieverlies of verlies als gevolg van stillegging of niet-exploitatie, verlies van zaken, verlies van kansen, bedrijfsonderbreking, verlies van goodwill of zakelijke reputatie, verlies van verwachte besparingen, verhoogde financierings- of bedrijfskosten en/of voorbeeld- of punitieve schade, geleden of gemaakt door de koper of een derde.

1.7 “Contract” heeft de betekenis zoals gegeven in artikel 2.4.

1.8 "Verzending" betekent wanneer de Goederen het terrein van Minetek verlaten voor Levering aan de Koper.

1.9 "Levering"/"Levering" betekent: als de Goederen door de Koper of zijn vervoerder moeten worden opgehaald bij Minetek, wanneer het laden van de Goederen begint door de Koper of zijn vervoerder; en als de Goederen door Minetek of zijn vervoerder aan de Koper of zijn vervoerder moeten worden afgeleverd, wanneer de Goederen op de plaats van levering worden gelost.

1.10 "Overmacht" betekent een overmacht, oorlog, pandemie, brand, staking, uitsluiting, handels- of industrieel geschil, overheidsbemoeienis, transportvertragingen, ongevallen, uitval van fabrieken of machines, of enige andere oorzaak buiten de controle van Minetek.

1.11 "Goederen" betekent de Goederen en/of Apparatuur waarnaar in de Bestelling wordt verwezen en die door Minetek aan de Koper worden geleverd onder het Contract.

1.12 “GST” heeft dezelfde betekenis als in de A New Tax System (Goods & Services Tax) Act 1999 (Cth) (zoals gewijzigd).

1.13 "Intellectuele eigendom" betekent alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze kunnen worden beschermd door de wet, het gewoonterecht of het eigen vermogen, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten op de Goederen en alle materialen die in verband met de Goederen worden geleverd, rechten met betrekking tot uitvindingen (inclusief alle patenten en octrooiaanvragen), handelsgeheimen en knowhow, ontwerprechten (al dan niet te registreren), handelsmerkrechten (geregistreerd of niet), ontwerprechten voor circuitlay-outs en met uitzondering van niet-overdraagbare morele rechten.

1.14 "Minetek" betekent Minetek Pty Ltd ABN 35 167 164 936 met het geregistreerde adres 1 Civic Avenue, Singleton NSW 2330 Australië.

1.15 "Bestelling" betekent een aanvraag of aankooporder voor Goederen en/of Diensten die door een Koper zijn gedaan op grond van een Offerte.

1.16 "Prijs" betekent de prijs van de Goederen en/of Diensten gespecificeerd in de Offerte en onderworpen aan de Voorwaarden.

1.17 "Offerte" betekent de offerte die door Minetek aan de Koper is verstrekt voor de Prijs, specificatie en omvang van de Goederen en/of Diensten, inclusief eventuele speciale voorwaarden die in de Offerte zijn uiteengezet, en inclusief elke herziene Offerte.

1.18 "Diensten" betekent alle in de Order gespecificeerde diensten en alle incidentele werkzaamheden waarvan redelijkerwijs kan worden afgeleid dat deze nodig of passend zijn om die diensten uit te voeren.

1.19 “SOPA” betekent de Building and Construction Industry Security of Payment Act 1999 (NSW).

1.20 “Voorwaarden” betekent deze Algemene Voorwaarden voor de verkoop van Goederen en Diensten door Minetek.

2. Het contract

2.1 Door een Bestelling te plaatsen, biedt de Koper aan om een ​​overeenkomst aan te gaan met Minetek op basis van de Bestelling, de Offerte en de Voorwaarden.

2.2 Samen met de Bestelling moet de Koper een ondertekend exemplaar van de Voorwaarden retourneren. Deze voorwaarden zijn nog steeds van toepassing op elke bestelling, ongeacht of de koper een ondertekend exemplaar retourneert.

2.3 Minetek aanvaardt een Bestelling die door de Koper is gedaan wanneer de kennisgeving van Aanvaarding van de Bestelling door Minetek aan de Koper is verstrekt.

2.4 Na Aanvaarding komt er een bindend Contract tot stand tussen Minetek en de Koper waarin de volgende documenten zijn opgenomen:

a) de Offerte of een herziene Offerte;
b) de Voorwaarden;
c) de Bestelling; en
d) de kennisgeving van aanvaarding van de bestelling.

2.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Orders en prevaleren boven alle door de Koper voorgestelde of beweerde voorwaarden.

2.6 In geval van inconsistentie, dubbelzinnigheid of discrepantie geldt de rangorde in artikel 2.4 waarbij het eerst vermelde document de hoogste prioriteit heeft enzovoort.

3. Prijs- en betalingsvoorwaarden

3.1 De Prijs voor de Goederen en/of Diensten wordt gespecificeerd in de Offerte. Tenzij anders vermeld in de Offerte, kan Minetek de Prijs op elk moment voorafgaand aan de Aanvaarding van een Bestelling wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3.2 Indien er enige variatie is in de Goederen en/of Diensten, Leveringsinstructies of enig ander item of zaak waarop de Offerte is gebaseerd, behoudt Minetek zich het recht voor om de Prijs dienovereenkomstig te herzien en aan te passen. De Prijs kan door Minetek worden aangepast om rekening te houden met variaties in de kosten voor Minetek als gevolg van wijziging of aanpassing van de door de Koper gevraagde Goederen en/of Diensten, vertragingen bij de fabricage of Levering, variaties in overheidsheffingen en wettelijke vergoedingen, arbeidsmoeilijkheden , en elke variatie in wisselkoersen die relevant zijn voor de berekening van de Prijs en die zich voordoen na de datum van de Offerte.

3.3 De Koper moet GST of enige andere belasting, heffing, tarief of heffing betalen die van toepassing is op de levering van de Goederen en/of Diensten naast en tegelijkertijd met de betaling van de Prijs. Minetek zal de Koper een belastingfactuur bezorgen zoals wettelijk vereist.

3.4 Tenzij anders vermeld in de Offerte, dient de Koper de Prijs voor de aan hem geleverde Goederen en/of Diensten te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum voor dergelijke Goederen en/of Diensten. Over alle achterstallige bedragen aan verkoper is de koper rente verschuldigd van 12% per jaar, gerekend vanaf de vervaldatum voor betaling van het openstaande bedrag tot de datum van betaling door de koper. Elke betaling door de Koper zal eerst worden verrekend met de eventueel opgelopen rente.

3.5 De ​​Koper mag geen betaling inhouden of in mindering brengen op de gefactureerde Prijs of enig ander bedrag dat aan Minetek verschuldigd is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minetek.

3.6 Ontvangst van enig bedrag vormt geen betaling totdat het bedrag volledig is betaald of gehonoreerd.

3.7 Als de koper Minetek niet betaalt in overeenstemming met de voorwaarden, kan Minetek een of meer van de volgende dingen doen; verdere leveringen van Goederen en/of Diensten aan Koper opschorten; een algemeen pandrecht uitoefenen op, en de bevoegdheid tot verkoop van, goederen van de Koper die in het bezit zijn van Minetek; haar recht om het Contract te beëindigen uitoefenen; of een andere overeenkomst met de Koper beëindigen. Als Minetek een of meer van deze acties onderneemt, stemt de Koper ermee in dat hij geen enkele claim op Minetek zal hebben.

3.8 Minetek heeft het recht om alle gerechtelijke en andere kosten die door Minetek zijn gemaakt als gevolg van het verzuim van de Koper met de betaling en de inning van achterstallige gelden op de Koper te verhalen.

4. Wetgeving inzake betalingen in de bouw en de bouwsector

4.1 Naar eigen goeddunken van Minetek, als er geschillen of claims zijn voor onbetaalde Goederen en/of Diensten:

(a) Minetek kan betalingsverzoeken indienen in overeenstemming met de SOPA aan de Koper voor Goederen en/of Diensten geleverd in New South Wales; en

(b) Minetek kan betalingsvorderingen aan de Koper dienen voor Goederen en/of Diensten die buiten New South Wales zijn geleverd, in overeenstemming met de relevante betalingswetgeving in de bouw- en constructiesector van de staat of het gebied waarin ze zijn geleverd.

4.2 De Koper erkent en stemt ermee in dat elke factuur die door Minetek aan de Koper wordt uitgegeven, bedoeld is als een betalingsvordering onder de relevante betalingswetgeving in de bouw- en constructiesector van de staat of het gebied waarin de Goederen en/of Diensten zijn geleverd.

4.3 Indien toewijzing van een betalingsvordering vereist is, wordt Adjudicate Today gekozen om het toewijzingsproces te beheren.

5. Levering van goederen

5.1 Levering van de Goederen zal plaatsvinden op het adres van de Koper dat in de Bestelling is vermeld, of indien niet gespecificeerd, zal de levering plaatsvinden zoals bepaald door Minetek.

5.2 De Koper zal alle nodige maatregelen treffen om de Goederen in ontvangst te nemen telkens wanneer deze voor Levering worden aangeboden, onder meer door ervoor te zorgen dat de Koper op het moment van Levering over de nodige hijsapparatuur beschikt.

5.3 Minetek kan de Goederen in afzonderlijke termijnen leveren (in overeenstemming met een eventueel overeengekomen leveringsschema). Elke afzonderlijke termijn wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de Voorwaarden.

5.4 Het niet tijdig leveren van Goederen door Minetek geeft de Koper geen recht op; claim voor enig verlies of schade, annuleer, herroep, beëindig of behandel het Contract als afgewezen.

5.5 Minetek is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van het niet of vertraagd leveren door Minetek om de Goederen (of een van hen) onmiddellijk of helemaal niet te leveren, en de Koper heeft niet het recht om een ​​deel van, aftrek van of verrekening van korting op de factuur van Minetek met betrekking tot een dergelijke tekortkoming of vertraging.

5.6 Minetek kan de levering van de Goederen opschorten of annuleren als Minetek redelijkerwijs van mening is dat de Goederen letsel of schade kunnen veroorzaken (inclusief om technische, wetenschappelijke, medische of doelmatigheidsredenen) of inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon, of als betalingen van de Koper aan Minetek blijven openstaan. Een dergelijke opschorting of annulering zal op geen enkele manier een erkenning van aansprakelijkheid of schuld van Minetek's kant betekenen.

6. Garantie

6.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Minetek alle garanties uit, behalve zoals bepaald in de Voorwaarden of in een fabrieksgarantiecertificaat dat bij de Goederen wordt geleverd.

6.2 Minetek garandeert dat als er een defect is in door Minetek vervaardigde Goederen en dit binnen 12 maanden na Levering door de Koper aan Minetek wordt gemeld, Minetek naar eigen goeddunken het defect zal herstellen of de Goederen zal vervangen (na eerst onderzoek de Goederen) op voorwaarde dat:

a) de garantie dekt geen defecten of schade veroorzaakt of veroorzaakt door:

(i) het falen van de Koper om de Goederen naar behoren en routinematig te onderhouden;
(ii) het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies of richtlijnen door Minetek voor gebruik, onderhoud of bediening van de Goederen door de Koper;
(iii) het niet naleven door de Koper van enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste of Australische normen met betrekking tot de installatie, de werking of het onderhoud van de Goederen;
(iv) elk gebruik van de Goederen anders dan voor een toepassing gespecificeerd in de Bestelling;
(v) het voortgezette gebruik van de Goederen nadat een defect duidelijk is geworden of duidelijk zou zijn geworden voor een redelijk voorzichtige exploitant of gebruiker;
(vi) het gebruik van de Goederen voordat Minetek de installatie en/of inbedrijfstelling van de Goederen voltooit;
(vii) verbruiksartikelen die onderhevig zijn aan bederf of verbruik bij normaal gebruik of gebruik; of
(viii) normale slijtage, een ongeval of overmacht.

b) de garantie dekt niet de kosten van testen, administratie, vracht en verpakking of eventuele externe kosten gemaakt door Minetek, inclusief reis-, voertuigkosten, vracht, transport en accommodatie, die voor rekening van de Koper zijn.

c) de garantie vervalt indien de Goederen worden gerepareerd, gewijzigd of gereviseerd door de Koper of een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minetek.

d) met betrekking tot alle garantieclaims, is Minetek niet aansprakelijk om de Koper te vergoeden voor enige vertraging bij het vervangen of repareren van de Goederen of bij het correct beoordelen van de garantieclaim van de Koper.

e) de garantie vervalt indien de Koper in gebreke blijft met enige betaling van de Prijs.

6.3 Als er binnen 12 maanden geen gebreken aan Minetek worden gemeld, neemt de Koper alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de Goederen en/of Diensten op zich en is Minetek op geen enkele manier aansprakelijk.

6.4 Voor Goederen die niet door Minetek zijn vervaardigd, is de garantie de huidige garantie die wordt verstrekt door de fabrikant van de Goederen. Minetek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid naast de voorwaarden van de fabrieksgarantie.

6.5 De ​​volgende verklaring is van toepassing indien de levering van de Goederen en/of Diensten aan de Koper een consumentenverkoop is zoals gedefinieerd in de Australische Consumentenwet. In deze verklaring betekent 'Onze' 'Minetek', 'U' betekent de 'Koper':

Onze goederen en diensten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. Bij grote storingen met de service heeft u recht op:

• om uw servicecontract met ons op te zeggen; en
• op terugbetaling van het ongebruikte deel, of op compensatie voor de waardevermindering.

U heeft ook het recht om te kiezen voor terugbetaling of vervanging bij grote defecten aan de goederen. Als een storing met de goederen of een dienst niet neerkomt op een grote storing, hebt u het recht om de storing binnen een redelijke termijn te laten verhelpen. Als u dit niet doet, heeft u recht op restitutie van de goederen en het contract voor de service te annuleren en restitutie van het ongebruikte deel te krijgen. U hebt ook recht op vergoeding voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade als gevolg van een storing in de goederen of service.

7. Risico en titel

7.1 Alle risico's voor de Goederen gaan over op de Koper bij Levering. Dit geldt ook voor elke gedeeltelijke Levering van de Goederen of pogingen tot Levering van de Goederen. Daarna gaat het risico van beschadiging of verlies of verslechtering van de Goederen door welke oorzaak dan ook over op de Koper.

7.2 De eigendom van en eigendom van de Goederen gaan niet over op de Koper totdat Minetek de volledige betaling voor de Goederen heeft ontvangen in vrijgemaakte fondsen op haar bankrekening.

7.3 Tot het moment dat de eigendom van de Goederen van Minetek op de Koper overgaat, kan Minetek de Koper schriftelijk op de hoogte stellen om de Goederen of een van deze aan Minetek te retourneren of, als alternatief, de Koper Minetek de bevoegdheid geeft om de gebouwen van de Koper te betreden om de Goederen weer in bezit nemen. Bij een dergelijke kennisgeving (of bij terugneming) zullen de rechten van de Koper om eigendom of enig ander belang in de Goederen te verkrijgen, eindigen.

7.4 Tot het moment dat Minetek de volledige betaling voor de Goederen heeft ontvangen, zal de Koper alle opbrengsten van de verkoop of vervreemding van de Goederen in bewaring houden voor Minetek.

7.5 Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, erkent en stemt de Koper ermee in dat hij Minetek een zekerheidsbelang in de Goederen en hun opbrengst zal verlenen. Minetek kan een zekerheidsbelang registreren onder de Personal Property Securities Act 2009 (Cth) (PPSA) met betrekking tot de Goederen en alle opbrengsten die voortvloeien uit enige handel in de Goederen. De Koper erkent dat elke aankoop door hem op kredietvoorwaarden van Minetek, of enig eigendomsvoorbehoud op grond van deze Voorwaarden, verbonden is aan de levering van de relevante Goederen en een aankoopgeldzekerheidsbelang vormt onder de PPSA.

7.6 Als de Offerte de Koper uitdrukkelijk toestaat om Goederen door te verkopen voordat de eigendom overgaat, kan de Koper dit doen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op voorwaarde dat de Koper de opbrengst op een aparte bankrekening stort en deze als trustee voor Minetek houdt. .

7.7 Voor zover wettelijk toegestaan, doet de Koper afstand van zijn rechten of aanspraken op verificatieverklaringen of andere kennisgevingen of mededelingen die nodig, vereist of wenselijk kunnen zijn onder de PPSA.

7.8 Minetek heeft een pandrecht op alle andere goederen van de Koper die in het bezit van Minetek zijn of onder de controle van Minetek staan ​​voor alle bedragen die opeisbaar en betaalbaar zijn aan Minetek totdat de betaling volledig is ontvangen, vrijgemaakt zonder aftrek of verrekening.

7.9 Geen van beide partijen mag een zekerheidsbelang in de Goederen of opbrengsten van enige handel in de Goederen registreren, verkopen, vervreemden of anderszins verhandelen anders dan toegestaan ​​door deze clausule.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Minetek alle aansprakelijkheid uit, ongeacht of deze in strijd is met contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van wettelijke plicht of garantie, bijdrage of strikte aansprakelijkheid of op grond van een schadevergoeding of enige andere rechtsgrond of billijkheid jegens de Koper die voortvloeit uit van en in verband met de Goederen en/of Diensten, behalve voor zover uiteengezet in clausules 6 en 8.2.

8.2 Bepalingen van de Mededingings- en Consumentenwet 2010 (Cth) (zoals gewijzigd) en andere van tijd tot tijd geldende statuten kunnen niet worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd of kunnen slechts in beperkte mate worden beperkt of gewijzigd. De Voorwaarden moeten worden gelezen en geïnterpreteerd met inachtneming van dergelijke wettelijke bepalingen. Indien dergelijke wettelijke bepalingen van toepassing zijn, zal Minetek, voor zover zij daartoe gerechtigd is, haar aansprakelijkheid op grond van die wettelijke bepalingen naar haar keuze beperkt zijn tot:

(a) de vervanging van de Goederen of de levering van gelijkwaardige Goederen;
(b) de reparatie van de Goederen;
(c) de betaling van de kosten van vervanging van de Goederen of van aanschaf van gelijkwaardige Goederen; of
(d) de betaling van de kosten voor het laten repareren van de Goederen.

8.3 Indien clausule 8.1 ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, erkent de koper dat Minetek's aansprakelijkheid jegens de koper in geen geval zal zijn, ongeacht of dit in strijd is met contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van wettelijke plicht of garantie, bijdrage of strikte aansprakelijkheid of onder een vergoeding of enige andere wettelijke of billijke basis hoger zijn dan de
Prijs.

8.4 De Koper erkent en stemt ermee in dat Minetek niet aansprakelijk zal zijn jegens de Koper, ongeacht of het contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid, schending van een wettelijke plicht of garantie, bijdrage of strikte aansprakelijkheid of op grond van een schadevergoeding of enige andere wettelijke of billijkheidsgrond voor enige Gevolgschade.

8.5 Voor zover wettelijk toegestaan, erkent en stemt de Koper ermee in dat alle rechtsvorderingen die hij kan hebben tegen Minetek, die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Goederen of Diensten onder het Contract, vervallen, tenzij deze binnen een maand na het tijdstip van van de opbouw daarvan.

9. Vrijwaring en verzekering

9.1 De Koper vrijwaart Minetek tegen alle claims, acties, procedures, aansprakelijkheden, uitgaven, verliezen of schade, inclusief, met beperking, claims bij wijze van of subrogatie door een verzekeraar, persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik door de Koper van de Goederen. De Koper vrijwaart Minetek voor alle aanspraken van een derde partij ter zake van nalatigheid, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan ​​in verband met de Goederen en/of Diensten.

9.2 Vanaf het moment dat het risico van de Goederen overgaat op de Koper en voortduurt totdat de eigendom ook wordt overgedragen in overeenstemming met de Voorwaarden, moet de Koper de Goederen verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij met een S&P Financial rating van niet minder dan "A" voor hun volledige vervangingswaarde tegen verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot brand, opzettelijke schade, diefstal en transportrisico's.

9.3 De op grond van artikel 9.2 vereiste verzekering moet de respectieve rechten en belangen van de Koper en Minetek (als eigenaar) dekken, rekening houden met de belangen van Minetek als eigenaar indien Minetek dit verlangt, en omvatten:

(a) een kruis-aansprakelijkheidsclausule, met de bedoeling dat elke verzekerde onder de polis als afzonderlijke verzekerden wordt beschouwd;
(b) een uitdrukkelijke bepaling die de verzekeraar verplicht om Minetek op de hoogte te stellen als de verzekeringspolis niet wordt verlengd, afloopt of tussentijds wordt opgezegd; en
(c) een bevestiging van de verzekeraar dat in het geval van verlies of schade aan de Goederen, alle gelden die voortvloeien uit een verzekeringsregeling zullen worden gebruikt om de Goederen te repareren of te vervangen. Een dergelijke beslissing is uitsluitend naar goeddunken van Minetek.

9.4 De Koper mag niets doen, toestaan ​​of laten gebeuren dat de verzekering van de Goederen zou kunnen of kunnen schaden.

9.5 Op verzoek van Minetek zal de Koper de eerste partij onmiddellijk kopieën bezorgen van de valutacertificaten voor verzekeringen die vereist zijn onder dit Contract.

9.6 De Koper is verantwoordelijk voor en moet elk eigen risico of eigen risico betalen op grond van verzekeringspolissen vereist door de Voorwaarden tot de omvang van zijn bijdrage aan het verlies of de schade.

9.7 Als de Koper de Goederen niet verzekert in overeenstemming met clausule 9.2 en 9.3, kan Minetek, maar is het niet verplicht om, een dergelijke verzekering aan te schaffen en in stand te houden en de kosten hiervan zullen een opeisbare en onmiddellijke schuld zijn van de Koper aan Minetek .

9.8 De Koper dient Minetek onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot een claim onder de verzekering vereist door clausule 9.3 en Minetek op de hoogte houden van latere ontwikkelingen en alle redelijke stappen ondernemen om een ​​snelle en gunstige afwikkeling van de claim te verzekeren.

10. Beëindiging wegens dringende reden

10.1 Minetek mag het Contract, of een deel ervan, onmiddellijk beëindigen

door schriftelijke kennisgeving aan de koper indien de koper:

(a) een wezenlijke schending van het Contract begaat die niet naar tevredenheid van Minetek is verholpen binnen zeven (7) dagen na schriftelijke kennisgeving door Minetek; of
(b) de Levering niet in ontvangst neemt in overeenstemming met clausule 5, wat niet is verholpen binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van Minetek.

10.2 Minetek kan het Contract, of een deel ervan, ook met onmiddellijke ingang beëindigen, indien de Koper:

(a) een wezenlijke inbreuk begaat die niet binnen veertien (14) dagen na schriftelijke kennisgeving van de andere partij is verholpen; (b) het onderwerp is van een insolventiegebeurtenis, wat betekent:

(i) de Koper insolvent wordt of anderszins niet in staat is om zijn schulden te betalen wanneer en wanneer deze opeisbaar worden;
(ii) een procedure wordt gestart om een ​​externe bewindvoerder of vereffenaar aan de Koper te benoemen;
(iii) de Koper onder officieel beheer of administratie wordt geplaatst;
(iv) de Koper wordt verondersteld insolvent te zijn op grond van de Corporations Act na een wettelijk verzoek; of
(v) er zich omstandigheden voordoen die, naar eigen goeddunken van Minetek, wijzen op het onvermogen van de Koper om te betalen.

10.3 Als het Contract wordt beëindigd op grond van clausules 10.1 of 10.2, moet de Koper, naast enige andere schade die wettelijk kan worden verhaald, aan Minetek betalen als vergoeding voor beëindiging:

(a) de werkelijke kosten van beëindiging, met inbegrip van:
(i) de kosten van alle apparatuur, onderdelen, componenten en materialen besteld door Minetek die het moet accepteren en redelijkerwijs niet kan vermijden of annuleren;
(ii) alle kosten van verliezen die voortvloeien uit de annulering of beëindiging van contracten met derden, inclusief contractbreukkosten en annuleringskosten;
(iii) redelijke demobilisatiekosten en eventuele extra kosten voor transport, vracht, handling, verpakking, verbruiksgoederen, verzekering of onderhoud; en
(iv) alle andere kosten die Minetek heeft gemaakt tot het moment van beëindiging.

10.4 Als:
(a) enig geld dat aan Minetek moet worden betaald achterstallig wordt, of naar de mening van Minetek de Koper niet in staat zal zijn om zijn betalingen te voldoen wanneer deze opeisbaar worden; of

(b) de Koper insolvent wordt, een vergadering belegt met zijn schuldeisers of een regeling met schuldeisers voorstelt of aangaat, of een cessie doet ten gunste van zijn schuldeisers; of

(c) een curator, manager, vereffenaar (voorlopig of anderszins) of soortgelijke persoon wordt aangesteld met betrekking tot de Koper of enig vermogen van de Koper: dan onverminderd de andere rechtsmiddelen van Minetek,

Minetek heeft het recht om de uitvoering van het Contract geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd andere rechtsmiddelen waarover zij beschikt, en alle aan Minetek verschuldigde bedragen, al dan niet opeisbaar, worden onmiddellijk opeisbaar.

11. Beëindiging voor het gemak

11.1 Minetek kan het Contract naar eigen goeddunken beëindigen door de Koper hiervan 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Minetek is niet aansprakelijk jegens de Koper voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke beëindiging.

11.2 Indien er geen Goederen en/of Diensten aan de Koper zijn geleverd vóór ontvangst van een tijdelijke opzegging, zal Minetek de betaalde aanbetaling terugbetalen.

11.3 Beëindiging van het Contract, hoe ook ontstaan, heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij beëindiging zijn ontstaan. Clausules die uitdrukkelijk of impliciet de beëindiging van het Contract overleven, blijven volledig van kracht.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Elke partij verleent aan de andere partij een licentie voor zijn reeds bestaande Intellectuele eigendom dat niet hoofdzakelijk is gecreëerd voor het doel van de Order, ongeacht of deze voor of na de datum van de Order tot stand is gekomen, voor zover dit nodig is om de andere partij in staat te stellen te leveren , bedienen of gebruiken van de Goederen of de Diensten, naargelang het geval.

12.2 Eigendom van alle Intellectuele Eigendom die wordt ontdekt of ontstaan ​​als gevolg van, ten behoeve van of in verband met de levering van de Goederen en/of Diensten in overeenstemming met het Contract, berust bij en wordt eigendom van Minetek (“ Contract-IP").

12.3 Minetek verleent de Koper een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om de Contract-IP te gebruiken voor de exploitatie of het gebruik van de Goederen en/of Diensten. De licentie kan door de Koper alleen in sublicentie worden gegeven aan de contractanten van de Koper voor zover vereist voor de bediening, het onderhoud en het gebruik van de Goederen.

12.4 Elke partij staat er jegens de andere voor in dat zij de andere vrijwaart voor alle kosten of verliezen in verband met enige inbreuk op de Intellectuele Eigendom van derden, behalve voor zover veroorzaakt door de andere partij.

13. Vertrouwelijkheid

13.1 De Voorwaarden en de bepalingen van alle Contracten zijn vertrouwelijk en mogen door de Koper niet aan derden worden bekendgemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Minetek, tenzij een dergelijke openbaarmaking wettelijk vereist is (anders dan sectie 275(1) van de PPSA).

13.2 Partijen komen overeen dat de bepalingen van dit artikel 13 neerkomen op een "vertrouwelijkheidsovereenkomst" waarnaar wordt verwezen in artikel 275 (6) van de PPSA.

13.3 De beperkingen in dit artikel 13 zijn niet van toepassing op de Voorwaarden of bepalingen van Contracten die Minetek zelf in het publieke domein heeft geplaatst.

14. Koper Verantwoordelijkheden

14.1 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper om;

(a) goedkeuringen verkrijgen; en/of

(b) voldoen aan alle relevante Australische normen (of als de Goederen in een ander land dan Australië zullen worden gebruikt, de toepasselijke wettelijke en regelgevende normen van dat land) die vereist zijn voor de installatie of het gebruik van de Goederen.

14.2 Eventuele vergoedingen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper.

15. Geschillen

15.1 Indien een van beide partijen een geschil of geschil in verband met het Contract aan de orde wil stellen, moet zij de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en daarna, als opschortende voorwaarde voor het starten van een gerechtelijke procedure: (a) binnen 14 dagen nadat een partij de kennisgeving heeft gedaan van een geschil dient de wederpartij aan de eerste partij een schriftelijke reactie te verstrekken met daarin haar standpunt; en

(b) binnen zeven (7) dagen na die reactie moeten de respectievelijke betrokken managers ten minste één keer persoonlijk bijeenkomen om te proberen het geschil te goeder trouw op te lossen.

16. Recht en jurisdictie

16.1 Het Contract wordt beheerst door en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New South Wales en het Gemenebest van Australië en Minetek aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen in de wet die van invloed zijn op de geleverde Goederen.

16.2 Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Wenen, 1980) is niet van toepassing op het contract.

17. Wijziging

17.1 Eventuele wijzigingen aan de Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren en zijn, indien anders, niet bindend voor Minetek. Als een van de bepalingen van dit Contract onwettig of ongeldig is op grond van een toepasselijk statuut of rechtsregel, dan zal een dergelijke bepaling worden gescheiden van de rest van dit Contract, dat geldig en bindend blijft voor beide partijen.

18. Uitbesteding en opdracht

18.1 De Koper kan het Contract of enige betaling, verplichting, recht, voordeel of rente die het op grond van het Contract heeft niet toewijzen, vernieuwen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Minetek.

18.2 Minetek kan dit Contract toewijzen aan een van zijn verbonden entiteiten en elk deel van zijn verplichtingen onder dit Contract uitbesteden zonder de toestemming van de Koper.

19. Volledige overeenkomst

19.1 Het Contact vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp ervan op enigerlei wijze. Alle eerdere onderhandelingen, overeenkomsten, mededelingen, afspraken en verklaringen over het onderwerp van het Contract hebben geen effect. De Koper garandeert en erkent dat hij bij het aangaan van het Contract uitsluitend vertrouwt op zijn eigen vaardigheid en oordeel.

20. Overmacht

20.1 Als Minetek direct of indirect verhinderd is om een ​​van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen als gevolg van Overmacht, kan het door kennisgeving aan de Koper ofwel de leveringstijd verlengen, ofwel het Contract beëindigen, en de Koper heeft geen aanspraak op tegen Minetek voor schadevergoeding of enig ander rechtsmiddel.

21. Algemeen

21.1 Indien de Koper meer dan één persoon of entiteit is, is elke persoon of entiteit (indien van toepassing) hoofdelijk aansprakelijk jegens Minetek krachtens het Contract.

21.2 Elke partij draagt ​​haar eigen juridische, boekhoudkundige en andere kosten van en verband houdend met de voorbereiding en het aangaan van de Overeenkomst.

21.3 Niets vormt een joint venture, agentschap, partnerschap of andere fiduciaire relatie tussen Minetek en de Koper.

21.4 Minetek kan alleen afstand doen van een vereiste of schending van het Contract schriftelijk ondertekend door Minetek, en een dergelijke afstand is beperkt tot het geval waarnaar wordt verwezen.

Onze focus ligt op het helpen van onze klanten om compliance te bereiken en te behouden. We hebben meer dan 30 jaar ervaring in het leveren van producten van de hoogste kwaliteit en een ongeëvenaarde klantenservice aan de industrie. Minetek heeft hoog opgeleide, ervaren en competente teams die complete end-to-end-oplossingen bieden.

Industrieën
Informatiecentrum​

Oplossingen

Downloaden